Национална Априловска гимназия - Прием

Прием

 • За Вас, седмокласници!


  Списък

  на учениците от 8-ми клас за учебната 2018-2019 година

  Профил: Чужди езици - Английски език с ІІ ЧЕ Немски/Френски език

  класирани по ІІ ЧЕ Немски/Френски език

  след ІІІ етап на записване

  съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за дейността на Национална Априловска гимназия

   


  За учебната 2018/2019година в Национална Априловска гимназия могат да кандидатстват ученици, завършили седми клас в годината на кандидатстване  

        Скъпи седмокласници, важно е да знаете, че за учебната 2018/2019 година документи за участие в класиране се подават в училищата-гнезда на територията на общините в област Габрово. Кандидатите от други области подават документи в област Габрово.

   Календарен график за прием на ученици в НАГ

  Срок
  Дейност
  21 май
  23 май
  Тест по български език и литература
  Тест по математика
  до 6 юни
  Обявяване на резултатите от тестовете по български език и литература и математика
  13 юни – 19 юли
  Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

  20 - 26 юни
  4 - 6 юли
  20 - 24 юли
  Подаване на документи за: 
  - І етап на класиране 
  - ІІ етап на класиране 
  - ІІІ етап на класиране

  до 3 юли
  до 12 юли
  до 26 юли
  Обявяване на списъците с приетите ученици на:
   - І етап на класиране
   - ІІ етап на класиране
   - ІІІ етап на класиране

  4  - 6 юли
  13 - 17 юли
  27 - 30 юли
  Записване на приетите кандидати в НАГслед:
   - І етап на класиране 
   - ІІ етап на класиране 
   - ІІІ етап на класиране

   19 юли
   2 август
  Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след:
   - ІІ етап на класиране
   - ІІІ етап на класиране
  Определя се от Директора
  до 11 септември
  Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване
  до 14 септември
  Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

  Да станеш априловец!

  Нужни са мотивация, желание, упорство, но и… информираност.

  Ето пътят, който трябва да извървите.

  Стъпка 1: Кои са нашите профили? Направете добре своя избор!


  ПРОФИЛ
  Брой ученици
  ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
  Обществени науки 26 ученици

   • Тест по български език и литература

   • Тест по математика

   • утроената оценка от теста по  български език и литература;

   •оценката от теста по математика;

   •оценката от Свидетелството за основно образование (7 клас) по български език и литература;

   •оценката от Свидетелството за основно образование (7 клас) по история и цивилизация;

  География

  История

  Хуманитарни науки 26 ученици

   • Тест по български език и литература

   • Тест по математика

  БЕЛ

  Философия

  Чужди езици

  Английски език

  с ІІ ЧЕ немски/френски

  26 ученици

   • Тест по български език и литература

   • Тест по математика

   • удвоената оценка от теста по  български език и литература;

   •удвоената оценка от теста по математика;

   •оценката от Свидетелството за основно образование (7 клас) по български език и литература;

   •оценката от Свидетелството за основно образование (7 клас) по математика;

  І ЧЕ

  ІІ ЧЕ

  Английски език

  с ІІ ЧЕ испански

  26 ученици

  І ЧЕ

  ІІ ЧЕ

  Немски език

  с ІІ ЧЕ английски

  26 ученици

  І ЧЕ

  ІІ ЧЕ


  Важно: Всички оценки се приравняват в точки по скала, утвърдена от МОН.
  Стъпка 2: Следват приемните изпити. Не забравяйте да следите датите в основния график!

  • Кандидатите за всички профили полагат тестове по български език и литература и математика в училищата, където завършват 7 клас.

  Важно е да знаете: Как се образува балът за профилите в НАГ?

  Стъпка 3: Очаква Ви класиране и записване.

  • Класирането на учениците, успешно издържали приемните изпити, се извършва по реда на бала и по реда на желанията на кандидатите.
  • Записването на приетите ученици става след представянето на оригинал на Свидетелството за основно образование (за 7 клас).

  ВАЖНО:

   Из"Правилник за дейността на Национална Априловска гимназия за 2016/2017 учебна година"

  ГлаваХІІ. Преходни и заключителни разпоредби

  Кандидатстване след седми клас

   § 5. В паралелката с профил „Чужди езици” – английски език с втори чужд език  немски/френски, разделянето на групи по втори чужд език (13 ученици в едната група и 13 ученици във втората) се осъществява непосредствено след утвърждаването на списъците на записаните ученици от началника на Регионалното управление на образованието - Габрово, като деленето става по следните критерии:

       а) заявено желание от кандидат-гимназиста при записването в НАГ;

       б) класиране по бал, образуван от средноаритметичния успех от предметите от задължителната подготовка и задължителноизбираемата подготовка от Свидетелството  за завършено основно образование и оценката по чужд език от задължителната подготовка;

       в) когато в класирането има ученици с равен бал и броят им надхвърля броя на местата в групата, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от приемните изпити.

       Списъците на групите се публикуват на сайта на гимназията.


  Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование


  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

   

  СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ