Национална Априловска гимназия - Профили

Профили

 • Гимназията e продължител и пазител на идеите, вложени в Първото новобългарско светско училище.

   От 1992 г. НАГ е асоциирана към ЮНЕСКО и работи по проекти, свързани с култура на мира, световно културно наследство, екология и гражданско образование.

  От учебната 2012/2013 година училището е асоциирано към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”, а от учебната 2013/2014 година е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

   Хуманитарното и езиково обучение се осъществява в профилите:

  До випуск 2021

  • Чуждоезиков - Английски език (с ІІ ЧЕ немски/френски) - 26 ученикци. Профилиращи предмети са английски език, втори чужд език, БЕЛ и история и цивилизация. Изучават се още TOEFL, технологии на английския език и странознание.
  • Чуждоезиков - Английски език (с ІІ ЧЕ испански) - 26 ученикци. Профилиращи предмети са английски език, втори чужд език, БЕЛ и история и цивилизация. Изучават се още TOEFL, технологии на английския език и странознание.
  • Чуждоезиков - Немски език (с ІІ ЧЕ английски) - 26 ученикци. Профилиращите предмети са немски език, английски език, БЕЛ, история и цивилизация. Изучават се още Тест DaF, странознание и технологии на немския език.
  • Хуманитарен - Български език и литература. 26 ученикци. Профилиращи предмети са БЕЛ, английски език, история и цивилизация и руски език. Още се изучават журналистика, народопсихология, естетика, история на културата, компютърна хуманитаристика, текстообработка.
  • Хуманитарен - История и цивилизация - 26 ученици. Профилиращи предмети са история и цивилизация, БЕЛ, английски език и руски език. По учебен план се изучават и етнография, археология, право, история на културата.


  До випуск 2023

  • Чужди езици - Английски език (с ІІ ЧЕ немски/френски) - 26 ученикци. Профилиращи предмети са английски език, втори чужд език, избираем предмет. Изучават се още тест тренинг, технологии на английския език, странознание, култура и изкуство.
  • Чужди езици - Английски език (с ІІ ЧЕ испански) - 26 ученикци. Профилиращи предмети са английски език, втори чужд език, избираем предмет. Изучават се още тест тренинг, технологии на английския език, странознание, култура и изкуство.
  • Чужди езици - Немски език (с ІІ ЧЕ английски) - 26 ученикци. Профилиращите предмети са немски език, английски език, избираем предмет. Изучават се още Тест DaF, странознание, технологии на немския език, култура и изкуство.
  • Хуманитарни науки - 26 ученикци. Профилиращи предмети са БЕЛ,  история и цивилизации/ философия, избираем предмет. Още се изучават журналистика, техники на историческото познание, основи на визуалните комуникации, култура и изкуство.
  • Обществени науки - 26ученикци. Профилиращи предмети са география, история и цивилизации, избираем предмет. По учебен план се изучават техники на историческото познание, култура и изкуство.
  От учебната 2019/2020 година
  • Професия "Офис мениджър", специалност "Бизнес администрация" - 26 ученици. По учебен план се изучават предприемачество, икономическа информатика, ЗБУТ,  бизнес комуникации, делова кореспонденция, мениджмънт.