Национална Априловска гимназия - Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

  • Проект “Образование за утрешния ден“

    Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

    Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

    През учебната 2020/21 година сформирахме клуб "Дигитална графика". Включиха се 10 ученици от 8 и 9 клас. Целта на клуба бе да повиши дигиталните умения на учениците, да разшири практическите им умения за работа с графични редактори, да провокира творчески търсения и взискателност към наученото.

    По-голямата част от заниманията бяха в дистанционна форма, което забави темпото на усвояване на предвидените теми, но смело можем да обобщим, че резултатите от работата на клуба са удовлетвореност от направените задания, нови практически умения, екипност и желание за още повече знания.