Национална Априловска гимназия - Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”


 •  

     Национална Априловска гимназия участва за трета поредна година по проект BG 051ро001 – 4.2.05-0001  „Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти” – УСПЕХ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  През учебната 2014/2015 година бяха създадени 7 групи.

  1. Ателие „Езикът на тялото” с ръководител Велина Кръстинкова. Основните дейности на групата бяха свързани с възможността учениците да развият своята наблюдателност, да разпознават сигналите от езика на тялото и да подобрят своята комуникация; да се запознаят с техниката квилинг. Представителната изява в края на проектния период беше свързана с демонстрация пред ученици относно ролята на езика на тялото в общуването между хората.
  2. Група „Историята на моето селище – из старо Габрово” с ръководител Пенка Петрова. Като основни цели на групата в началото на учебната година бяха посочени: чрез прилагане на разнообразни методи и средства и използване на различни източници на информация да се придобият знания за миналото на родния край и да се формират практически умения за тяхното атрактивно презентиране и популяризиране. На своята представителна изява участниците в клуба запознаха аудиторията с учебниците, печатите и правилниците на габровското училище чрез презентация.
  3. Група „Разкажи ми твоята история” с ръководител Силвия Стоянова. Тематичното разпределение бе обвързано с идеята учениците да развият умения и навици за самостоятелно учене и събиране на информация. Да се запознаят с помощната историческа дисциплина – генеалогия и да ползват информацията, която извличат чрез нея в часовете по история и цивилизация. През програмния период учениците развиха краеведска дейност, запознаха се с родословието на бележити габровци, направиха опит да създадат своя собствена родова история чрез изработване на родословно дърво. Бяха дигитализирани „Книга на учителите” на НАГ и „Книга на завършилите” на Народна смесена Априловска гимназия.
  4. Клуб „Шампион” с ръководител Веселин Горанов. Основната цел, която ръководителят постави, е да приобщи младите хора към спорта, да ги направи по-здрави и по-дисциплинирани, да повиши самочувствието им. Дейността на клуба завърши с двустранна приятелска среща с отбор по минифутбол от ФК „Янтра 1919”.
  5. Клуб „Художествен превод и мултимедия” с ръководител Катерина Михайлова. Целите на клуба бяха насочени към усъвършенстване на базисните и въвеждане на нови теоретични знания и практически умения за художествен превод с помощта на модерни технически средства, както и придобиване на умения за работа с компютърни програми за превод и Power Point. Дейността на клуба приключи с представяне на презентация, клипове и превод на официалната брошура на Национална Априловска гимназия от български на английски език.
  6. Клуб „EnglishDramaSociety” с ръководител Пенка Миланова и Емилия Антонова. Основните цели, които ръководителите заложиха в началото на учебната година бяха: да се предостави още един нетрадиционен начин за задоволяване на образователните потребности на учениците от чуждоезиков профил – английски език. С помощта на драматичното изкуство да стимулира интереса към изучавания чужд език и да разшири техните познания за английската литература и култура. Да спомогне за усвояване на важни житейски умения като работа в екип и презентиране пред публика; да пропагандира драматичното изкуство като средство за общуване.
  7. Клуб „Театрална работилница” с ръководител Митка Георгиева. Основна цел на дейността на клуба бе разработване на сценарий за театрална постановка „Гражданска смелост” и представянето й пред публика. Клубът взе участие във финалния кръг на национално театрално състезание „Завесата се вдига за немски език”, организирано от Гьоте институт, Министерство на образованието и науката и фондация „Ханс Зайдел”.  Учениците на „Театрална работилница” заеха ІІ-ро място в националното състезание.

  През учебната 2013/2014 год. в НАГ извънкласни и извънучилищни дейности се проведоха в 8 групи:

  1. Ателие „Нека ти разкажа” с ръководител Велина Кръстинкова. Дейността на ателието е свързана с развиване на адекватна самооценка и формиране на умения за себепредставяне.

  2. Клуб „Шампион” с ръководител Веселин Горанов. Дейността на клуба има за цел да приобщи младите хора към спорта, да ги направи по-здрави, по-дисциплинирани, да повиши самочувствието им.

  3. Ателие „Млад експериментатор” с ръководители Красинела Георгиева и Илка Иванова. Основни дейности, които се предвижда да се реализират са: провеждане на химични и физични експерименти, посещение на лицензирани химични и физични лаборатории, наблюдение на звездното небе, работа с телескоп.

  4. Ателие „Еднакви в различното” с ръководители Снежанка Барболова и Маргарита Генева, чиято основна дейност е доброволчеството и развиване на комуникативни умения.

  5. Театрална работилница „English Drama” с ръководител Катерина Михайлова. Предстои да бъде представена адаптация на Шекспирово произведение.

  6. Група „Cracking the TOEFL” с ръководител Пенка Миланова. Обучението в групата цели да надгради знанията по английски език като предвиденото тематично разпределение не повтаря задължителния учебен материал.

  7. Театрално студио „Метаморфози” с ръководител Емил Йорданов (режисьор на свободна практика). Крайната цел е участниците да усвоят сценично поведение, да участват в етюди, да формират умения за влизане в роля, да се провокират артистичните заложби на учениците.

  8. Клуб „Фотография” с ръководител Евгени Мичев /външен лектор/, в който ще бъде представена спецификата на фотожурналистиката.

      Повече информация за проекта, за дейността на групи от предходни учебни години в НАГ, както и моменти от работата на учениците и техните представителни изяви, могат да се видят на www.uspeh.mon.bg в галерията на сайта.